เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบเสียงตามสาย แบบไร้สาย ความถี่ 430.225 MHz.

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ | ประกาศ อปท. (ฉบับที่ ๒) | หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น |

เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบเสียงตามสาย แบบไร้สาย ความถี่ 430.225 MHz(สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น)

แบบรูปรายการ รายละเอียดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องส่งวิทยุคมนาคม

เพื่อเชื่อมโยงแทนข่ายสายในการกระจายเสียงตามสาย ชนิด ประจำที่

 

เครื่องกระจายข่าวภาคส่งชนิดไร้สายประกอบการใช้งานจำนวน 1 ชุด  ประกอบด้วย

1  เครื่องส่งสัญญาณ ย่านความถี่ UHF 430.225 MHz.  

 • ระบบการส่งสัญญาณเสียงแบบ UHF/FM ที่ ความถี่ 225 MHz.
 • เครื่องส่งวิทยุคมนาคม ได้รับใบอนุญาตให้ผลิต และมีใบอนุญาตให้ทำหรือนำเข้า
 • กำลังส่ง 1 – 10 W ปรับได้ 50 OHM.
 • เป็นระบบการส่งคลื่นในรูปแบบการผสมสัญญาณ FM เพื่อป้องกันการการรบกวน และเพื่อคุณภาพเสียงที่ดี
 • พิกัดกำลังส่งปรับได้ตั้งแต่ 1W – 10W/ค่าเบี่ยงเบนความถี่แบบมาตรฐาน  +  0005%    ที่ -30C   ถึง  +60C
 • วิธีการผสมคลื่น แบบ FM  16F3
 • การกำจัด SPURIOUS EMISSION (คลื่นรบกวน) ที่  -70  dB
 • มีหน้าจอแสดงความถี่ใช้งาน ( Operating Frequency) ชนิด หน้าจอ Graphic LCD
 • สามารถปรับกำลังส่ง ได้ 10 ระดับ โดยปรับได้ ตั้งแต่ 1-10 วัตต์
 • มีพัดลมระบายความร้อน

2  เครื่องจ่ายไฟ  (POWER  SUPPLY)   จำนวน  1  เครื่อง

 • แรงดันไฟขาเข้า INPUT  220 VAC/50Hz.
 • แรงดันไฟขาออก OUTPUT   11-13.8 V/DC 10 A
 • บนหน้าเครื่องมีจอแสดงผล Volt-Amp ชนิด หน้าจอ Graphic LCD
 • มีพัดลมระบายความร้อน

3 ชุดเครื่องควบคุมการออกอากาศหลัก  จำนวน  1 เครื่อง

 • มีฟังก์ชั่นการใช้งานในรูปซอฟต์แวร์ แบบ Multi- Function อยู่ในเครื่องเดียวกัน ผ่านหน้าจอแสดงผล ชนิดหน้าจอทัชสกรีน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว  โดย ซอฟต์แวร์ ปฎิบัติการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบ MMCS Technology ( Multi Micro Controller System)
 • บนจอสามารถควบคุมการทำงานของลูกข่ายได้ 3 ระบบ คือการ ปิดเปิดลูกข่ายแบบรายตัว และการปิดเปิดลูกข่ายทั้งระบบ และการปรับระดับเสียงลูกข่ายแบบรายตัวหรือทั้งระบบ และสามารถ เล่นเพลงแบบ MP3 พร้อมบันทึกเสียงสำหรับประกาศข่าว ได้
 • มีระบบควบคุมการทำงานของเครื่องรับ (Receiver) ได้ ไม่น้อยกว่า 500 โซน แสดงผลในรูปแบบกราฟฟิค โดยแต่ละโซน สามารถแบ่งกลุ่มได้  16 กลุ่ม ( Group) ควบคุมการรับสัญญาณ เป็นรายโซน รายกลุ่ม หรือรายตัวตามต้องการ
 • แสดง วัน เวลา โปรแกรม และสถานะ การทำงาน ในรูปแบบ Graphic User Interface
 • มีระบบ Telephone Hybrid และสามารถสั่งเปิด-ปิดระบบกระจายข่าวเพื่อประกาศเหตุฉุกเฉิน ขณะไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ณ สถานีส่ง
 • มีระบบสั่งการโดยเลือกคำสั่งผ่านสัญลักษณ์ โดยมีเมนูให้เลือกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • มีระบบจัดรายการอัตโนมัติ สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อออกอากาศได้ล่วงหน้า วันละ 8 โปรแกรม โปรแกรมละ 8 ขั้นตอน ได้ตลอดต่อเนื่องทั้งสัปดาห์ แม้ไม่มีเจ้าหน้าที่ ควบคุม
 • มีระบบสามารถควบคุมระดับเสียงของเครื่องรับได้อิสระ มีการแสดงระดับของเสียงที่ชัดเจน และสามารถปรับได้ทุกจุดให้มีระดับเสียงที่เท่ากัน โดยใช้ปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 • มีปุ่มปรับระดับเสียงได้อิสระรายตัว ไม่น้อยกว่า 100 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 0-100
 • ระบบปฏิบัติการ มีการแสดงผล ในรูปแบบของแผนที่ ( Map Display ) ของหน่วยงาน โดยสามารถกำหนดจุดที่ติดตั้งภาครับ แสดงผลแบบ กราฟฟิค แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งที่เรียกใช้งานอยู่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • สามารถ ควบคุม สั่งการ เปิด – ปิด เครื่องรับโดยตรง จากหน้าจอแสดงแผนที่ ( Map Display ) ของหน่วยงาน และจากหน้าจอแสดงควบคุมเครื่องรับ (Receiver Control) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 • มีระบบการตั้งค่าลงทะเบียนเครื่องรับ ( Receiver Registration) เพื่อใช้บันทึกข้อมูล หมายเครื่องเครื่องรับแต่ละตัว เพื่อ ช่วยให้ง่ายในการจัดการ รวมถึง การเรียกดูข้อมูล ที่ถูกบันทึกไว้ครั้งล่าสุด ออกมาใช้งานได้เลย (Recall)
 • กรณีฉุกเฉินสามารถกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัย ไปยังเครื่องรับ ที่ติดตั้งไว้ เพื่อใช้ในการเตือนภัย โดยมีการกำหนด รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งาน ได้ไม่น้อยกว่า 8 ผู้ใช้งาน (USER) เพื่อความปลอดภัยของระบบ
 • หน้าจอโปรแกรมปฏิบัติงาน สามารถ เล่นไฟล์ MP3 , CD และ วิทยุ FM ไว้ในเครื่องเดียวกัน
 • มีฟังก์ชั่นการบันทึกเสียงเพื่อออกอากาศ
 • สามารถถ่ายทอดเสียงการประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ออกเป็นรายการสดได้
 • สามารถส่งสัญญาณกระจายเสียงครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและดูสถานะ ของการ ทำงานของเครื่องรับได้
 • ทันสมัย สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน
 • สามารถเปิด/ปิดระบบเครื่องควบคุม จากระยะไกล โดยใช้รีโมทคอนโทรลได้
 • มีเอกสารใบรับรองลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานกระจายข่าวชนิดไร้สาย

แบบรูปรายการ รายละเอียดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องรับวิทยุคมนาคม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.1.1 เครื่องกระจายข่าวภาครับชนิดไร้สาย ความถี่ 430.225 ,430.275 , 435.225 , 435.275 MHz

1.1.2 เครื่องรับพร้อมภาคขยาย ขนาด 100 วัตต์ และภาคจ่ายไฟในตัว 

มีคุณสมบัติดังนี้

1) ระบบการรับสัญญาณแบบ UHF/FM ที่ความถี่ 430.225 MHz และ

สามารถปรับคลื่นความถี่ ที่กสทช.กำหนด เพื่อใช้งานทดแทน คลื่นความถี่เดิมได้ หลังจากที่ กสทช.ยกเลิกความถี่เดิม

2) ตัวเครื่องผ่านการตรวจสอบจาก กสทช. เครื่องรับวิทยุคมนาคม มีใบอนุญาตให้

ทำหรือนำเข้า พร้อมเอกสารบัญชีแสดงรายการ เครื่องวิทยุคมนาคม ที่ระบุยี่ห้อ และรุ่น และหมายเลขเครื่องที่

ออกให้ตรงกับใบอนุญาต จาก กสทช.

3) ความไวในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า Sensitivity 0.4 uV/12dB SN

4) การผสมสัญญาณ Modulation Method : FM

5) ระบบขยายเสียงแบบ ดิจิตอล ขนาดกำลังขยาย  100 วัตต์

6) สามารถปรับเสียงเพิ่มและลด ได้เป็นรายตัว / กลุ่ม หรือโซน จากเครื่อง

ควบคุมระบบการทำงาน รองรับได้ไม่น้อยกว่า 500 โซนอิสระ

7) OUTPUT อิมพิแดนซ์  4  โอมห์

8) มี ไฟ LED แสดงสถานะทำงานของเครื่องดังไม่น้อยกว่า 4 ดวง  ต่อไปนี้

– LED สีเขียว แสดง Power Amplifier On ที่ส่งมาจากเครื่องส่ง

– LED สีแดง แสดงสถานะ การรับคลื่นความถี่ ( Frequency)

– LED สีแดง แสดงสถานะ Stand By

– LED สีแดง แสดงสถานะ การรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล

9) Antenna Impedance 50 Ohms

10) เครื่องรับมีจอแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 6 รายการ ได้แก่ แสดงหมายเลข

เครื่องรับ ,ระดับเสียง ,กลุ่ม/ หมู่/ โซน และ แสดง อุณหภูมิใช้งานของเครื่อง สามารถตั้งค่าแสดงผลที่จอด้วยรีโมทคอนโทรล

11) รองรับ การเปลี่ยนรหัส , กลุ่ม /หมู่ / โซน   และสามารถ ปรับเพิ่มลด

เสียง ผ่านรีโมทคอนโทรล เฉพาะเครื่องได้

12) ตัวภาครับผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป มีฝาปิด  สามารถระบาย

ความร้อน และกันน้ำได้ดี  ติดตั้งภายนอกได้ และต่อลำโพง ได้ตั้งแต่ 2 -4  ตัว ตามความเหมาะสมของพื้นที่

13) สามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟ  ได้  3  แหล่งในตัวเครื่อง  คือ  แหล่งจ่ายไฟชนิด

220 VAC (ใช้ร่วมกับมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ ) สามารถแปลงเป็นไฟกระแสตรง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 VDC  หรือ ใช้แหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่สำรองไฟ หรือ ใช้แหล่งจ่ายไฟชนิดโซลล่าเซลล์  (เลือกใช้ไฟอย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่ติดตั้ง

14) คุณสมบัติทุกข้อ ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ หรือคุณสมบัติที่ดีกว่าในทุกด้าน

ไร้สาย

1.1.3 แผงเสาอากาศภาครับ 

1) เป็นแผงเสาอากาศ ชนิดบังคับทิศทาง

2) รับความถี่ ที่ UHF 430.225 MHz และความถี่ที่ กสทช. กำหนด เพื่อ

ใช้งานทดแทนความถี่เดิม

1.1.4  สายอากาศภาครับ

1) สายอากาศ ชนิด RG58  พร้อม ขั้วต่อสายอากาศ

1.1.5  ลำโพงฮอร์น ชนิดกลม หรือแบน ขนาด 15 นิ้ว  60 วัตต์

1) โครงสร้างทำด้วยวัสดุแข็งแรงและทนทานพร้อมขาตั้งและตัวยึดต่างๆ เป็น

ลำโพงปากกลม หรือแบน 15 นิ้ว

2) ตัวอุปกรณ์ต้องสามารถทนแดดและฝนได้ดี

3) ลำโพงฮอร์นกำลังวัตต์ 150 วัตต์

หมายเหตุ : เครื่องรับ-ส่ง ได้รับใบอนุญาตจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 098-329-4465 (คุณพัชร)

Email / change98company@gmail.com

Line / phat.wwm

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม เครื่องส่ง 430 225 mhz